Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

 

1) Název, sídlo a forma

 

Název: Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť

Sídlo: Školní 530/13, 747 18 Píšť

a) Spolek
rodičů a přátel ZŠ Píšť (dále jen „spolek“) je právnickou osobou
způsobilou k právnímu jednání, založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.

b) Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková
organizace, která spojuje členy na základě společného zájmu.

2)
Účel a činnost spolku

 

Základním účelem spolku je (hlavní činnost):

a)
Podpora rozvoje sociálních kontaktů, vzdělávání
dětí a smysluplného využití volného času.

b)
Podpora komunikace a spolupráce mezi ZŠ
a rodiči, jejich zapojení do života ZŠ.

c)
Dobrovolná pomoc členů materiálními i
finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního
prostředí nad možnosti ZŠ.

d)
Působení na orgány místní samosprávy při
jednání o zlepšení podmínek v obci pro děti.

 

Vedlejší činnost k podpoře účelu a
hlavní činnosti:

a)
Příležitostné pořádání volnočasových aktivit pro děti.

3)
Členství
ve spolku,práva a povinnosti členů

a)
Členství ve spolku je dobrovolné, členem se může
stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami a cíli spolku,
na základě písemné přihlášky.

b)
Členství vzniká dnem, kdy předseda rozhodne o
přijetí za člena.

c)
Spolek je povinen vést seznam členů, který obsahuje:
jméno a příjmení, adresu, telefon, e-mail a datum vzniku, případně zániku
členství. Seznam členů je neveřejný.

d)
Členství zaniká na základě ukončení školní docházky
dítěte, oznámením člena o ukončení členství, úmrtím člena, zánikem spolku nebo vyloučením
člena Radou spolku.

e)
Rada spolku má právo vyloučit člena, pokud svým
jednáním zanedbává členské povinnosti nebo porušuje cíle a zásady spolku, či neuhradí
do stanoveného termínu členský příspěvek.

f)
Členské příspěvky hradí jednou ročně rodiče dětí
navštěvující ZŠ, mají-li rodiče ve škole více dětí, platí příspěvek za každé z nich.
Jsou-li členem spolku oba rodiče, platí pouze jeden z nich.
Výše členských příspěvků stanoví Členská schůze.

g)
Člen má tyto práva:

– účastnit se jednání Členské schůze

– volit a být volen do orgánů spolku

– osobně se podílet na práci spolku

– být pravidelně informován o dění ve spolku

– užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny
– obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

h)
Člen má tyto povinnosti:

– dodržovat stanovy spolku a jiné předpisy přijaté spolkem

– dbát na to, aby svým jednáním nepoškodil dobré jméno spolku

– platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši

– svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

4) Orgány spolku

 

Členská schůze

 

a)
Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.

b)
Členskou schůzi svolává předseda spolku nejméně
jednou ročně, nebo dle potřeby, nejméně 7 dnů před jejím konáním. Předseda
svolá Členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně třetina členů, a to nejpozději
do měsíce od doručení žádosti.

c)
Členskou schůzi řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

d)
Členská schůze je usnášeníschopná při jakémkoliv
počtu přítomných členů. Členská schůze se usnáší hlasováním. K přijetí
usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů není návrh přijat.

e)
Členská schůze volí a odvolává členy Rady spolku
(předsedu, místopředsedu, pokladníka).

f)
Členská schůze projednává a schvaluje:


návrhy změn platných stanov


zprávu o činnosti za uplynulý školní rok


účetní závěrku pro školní rok


plán činnosti na následující školní rok


rozhoduje o zrušení spolku


výši členského příspěvku pro příslušný školní rok

g)
Návrh na změnu stanov a zrušení spolku je přijat,
jestliže pro něj hlasují alespoň 3/5 přítomných členů spolku.

h)
O Členské schůzi se pořizuje zápis, který se
uchovává po celou dobu jeho existence a každý člen spolku je oprávněn na
požádání do zápisu nahlížet.

Rada
spolku

 

a)
Rada spolku je řídící a výkonnou jednotkou spolku
v období mezi Členskými schůzemi. Za svou činnost odpovídá Členské schůzi.

b)
Rada je oprávněna rozhodovat o všech věcech, které
nejsou svěřeny Členské schůzi.

c)
Rada spolku má 3 členy, kteří jsou voleni členskou
schůzí – předsedu, místopředsedu, pokladníka, jejich funkční období je 3 roky s
možností opakovaného zvolení.

d)
Rada spolku zasedá dle potřeby, nejméně třikrát
ročně, radu svolává předseda.

e)
Rada spolku je usnášeníschopná, jestliže je přítomna
nejméně polovina členů.

f)
Rada spolku se usnáší hlasováním. K přijetí
usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

g)
Rada spolku plní tyto úkoly:

– připravuje návrhy pro členskou schůzi a provádí její usnesení

– volí čestné členy, rozhoduje o vyloučení člena z řad spolku

– zajišťuje hospodaření spolku a stará se o získávání finančních prostředků

– zabezpečuje rozvoj činnosti spolku

– schvaluje vnitřní předpisy spolku

Předseda

 

a)
Předseda je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek
navenek vůči jiným právním subjektům a jedná jeho jménem samostatně.

b)
Rozhoduje o všech běžných záležitostech spolku.
Jedná s ředitelem ZŠ Píšť.

c)
Předseda svolává a řídí – Členskou schůzi a Radu spolku
a přitom se řídí zákony České republiky, stanovami a vnitřními předpisy spolku,
rozhodnutími Rady spolku a Členské schůze. Předseda je odpovědný za plynulý
chod spolku.

d)
Předseda vede seznam členů a provádí zápisy z Členských
schůzí.

Místopředseda

 

a)
Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho
nepřítomnosti. Pří zástupu má stejná práva a povinnosti jako předseda.

b)
Místopředseda plní úkoly delegované předsedou nebo
Radou spolku.

 

 

Pokladník

 

a)
Pokladník vede účetní evidenci peněžních a hmotných
prostředků (příjmy a výdaje) a je za ni odpovědný.

b)
Ke konci účetního období vyhotovuje účetní závěrku,
kterou předloží Členské schůzi.

c)
Pokladník má právo disponovat s finančními
prostředky spolku.

5) Zásady hospodaření

a) Spolek hospodaří s movitým majetkem.

b) Zdroji majetku jsou:

– členské příspěvky

– dary a příspěvky od právnických i fyzických osob,

– dotace, granty, veřejné sbírky,

– příjmy z vlastní vedlejší činnosti.

c)
Příjem z vedlejší činnosti spolku může být použit
pouze pro další činnost spolku, správu spolku, případně pro charitativní účely.

d)
Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s jinou
právnickou či fyzickou osobou pro zajištění svých aktivit.

e)
Za hospodaření spolku odpovídá rada spolku, která
každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky
a výroční zprávy.

f)
Získané zdroje používá spolek pro realizaci svého
účelu.

6) Závěrečné ustanovení

a)
Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém
rejstříku, spisová značka L6106 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

b)
Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výkladu
těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna Členská schůze. Záležitosti
neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

c)
Zanikne-li spolek, přechází
jeho majetek, po vypořádání závazků, na organizaci s podobným účelem jako
Spolek rodičů a přátel ZŠ Píšť.

d)
Stanovy byly schváleny na Členské schůzi dne 10.06.2015a
nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku.

V Píšti,
dne 02.06.2015

Renata Csörgeiová

předseda spolku

 

Více zde: https://sdruzenirodicupist.webnode.cz/stanovy/